Specjalizujemy się w pracach doktorskich i habilitacyjnych!


Nasza firma posiada kilkunastoletnie doświadczenie (zaczynaliśmy w 1998 roku) w profesjonalnym i całościowym przygotowywaniu specjalistycznych tekstów naukowych: prac doktorskich oraz habilitacyjnych. Prace doktorskie są tym rodzajem naukowych dysertacji, w których przygotowaniu mamy największe doświadczenie ilościowe oraz jakościowe – obejmujące praktycznie wszystkie dyscypliny nauk humanistycznych oraz dyskursywnych.

Dla nas, pisanie doktoratu to radość dzielenia się posiadaną wiedzą oraz możliwość wykazania swej biegłości i kunsztu w operowaniu zagadnieniami merytorycznymi: teoretycznymi oraz empirycznymi. Prace doktorskie to pierwszy krok naszych Zleceniodawców w tworzeniu własnej drogi rozwoju naukowego: szanujemy to, i dokładamy wszelkich starań, by sprostać nawet najtrudniejszym wymaganiom. Cechujemy się rzetelną oraz pragmatyczną filozofią pisania doktoratów, przez co prace doktorskie powstałe przy naszej pomocy gwarantują wykonanie na najwyższym poziomie.

Specjalizujemy się w pracach doktorskich oraz habilitacyjnych, jak również w publikacjach naukowych oraz wydawnictwach akademickich wszelkiego innego rodzaju (monografie, publikacje wydawnicze, etc.). Bezproblemowo piszemy także w językach obcych. Prace doktorskie, które przygotowujemy, cechuje nie tylko perfekcyjna zawartość merytoryczna, ale także najlepsza z możliwych metodyka realizacji. Prace doktorskie, zlecone naszej firmie, są potwierdzeniem naszych najwyższych merytorycznych kompetencji oraz standardów pracy. Rękojmią jest zawodowy poziom naszych autorów, jak również ich praktyczny związek z określonymi dyscyplinami nauki, z których piszą oni prace doktorskie i habilitacyjne.

Każda wzorcowa praca doktorska i praca habilitacyjna, które powstają w naszej firmie, jest wyrazem najwyższych profesjonalnych umiejętności naszych redaktorów. Zespół twórców w całości rekrutuje się spośród osób teoretycznie i praktycznie związanych z nauką: samodzielnych pracowników naukowych zatrudnionych w systemie kształcenia wyższego w Polsce i za granicą. Dlatego, każdy doktorat pisany przez nas niesie za sobą wysoką wartość merytoryczną. Wszyscy nasi autorzy posiadają stopnie naukowe z dziedzin, w których świadczą swoją pomoc dla Państwa: w ten sposób, każdy doktorat rzetelnie oddaje stan wiedzy na temat określonego zagadnienia ze wskazanej dyscypliny naukowej.

Naszą firmę cechuje odpowiedzialność za podejmowane działania: tworzymy wzorce profesjonalnych prac naukowych, przy czym prace doktorskie są realizacjami, których praktyczne znaczenie jest największe. Wszak to właśnie doktoraty dopuszczają naszych Zleceniodawców do świata nieograniczonych możliwości praktycznego tworzenia nauki. Doktorat jest przepustką do naukowej samodzielności. Z uwagi na ten fakt, tworzone przez nas prace doktorskie pojmowane są w sposób wyjątkowy - jako pierwszy samodzielny krok naszych Klientów na ich drodze kreowania świata swych własnych dokonań naukowych.

Prace doktorskie i habilitacyjne

Poniżej znajduje się wstępny wykaz dyscyplin naukowych, z których nasi redaktorzy są w stanie przygotować specjalistyczną usługę edukacyjną – wzorcową pracę doktorską, pracę habilitacyjną, monografię, analizę badań, wystąpienie konferencyjne, esej, etc. – zarówno w języku polskim, jak również w językach obcych:
• Archeologia
• Automatyka
• Bankowość (wraz ze specjalizacjami)
• Biologia (wraz ze specjalizacjami)
• Biotechnologia
• Budownictwo
• Chemia (wraz ze specjalizacjami)
• Dziennikarstwo
• Ekologia
• Ekonomia (wraz ze specjalizacjami)
• Elektronika
• Etnologia
• Filologia (wraz ze specjalizacjami)
• Filozofia
• Filozofia (wraz ze specjalizacjami)
• Finanse
• Fizyka (wraz ze specjalizacjami)
• Geodezja
• Geografia (wraz ze specjalizacjami)
• Geologia
• Górnictwo
• Handel zagraniczny
• Historia (wraz ze specjalizacjami)
• Hotelarstwo
• Informatyka
• Inżynieria (wraz ze specjalizacjami)
• Językoznawstwo (wraz ze specjalizacjami)
• Kulturoznawstwo (wraz ze specjalizacjami)
• Logika
• Logistyka
• Marketing
• Matematyka (wraz ze specjalizacjami)
• Materiałoznawstwo
• Mechanika
• Medycyna (wraz ze specjalizacjami)
• Nauki polityczne
• Nauki społeczne
• Ochrona środowiska
• Pedagogika
• Politologia (wraz ze specjalizacjami)
• Prawo (wraz ze specjalizacjami)
• Psychologia (wraz ze specjalizacjami)
• Public Relations
• Rachunkowość
• Reklama
• Religioznawstwo
• Resocjalizacja
• Socjologia
• Sport / Wychowanie Fizyczne
• Statystyka
• Stosunki Międzynarodowe
• Sztuki Piękne
• Technologia (wraz ze specjalizacjami)
• Teologia
• Towaroznawstwo
• Turystyka
• Ubezpieczenia
• Unia Europejska (wraz ze specjalizacjami)
• Zarządzanie (wraz ze specjalizacjami)
• Zoologia
• Inne – do ustalenia

Doktoraty, czyli uzyskanie pierwszego stopnia naukowego, pozwalają naszym Klientom nie tylko na samodzielność w swych poszukiwaniach badawczych, lecz także dają wyraz ich praktycznym umiejętnościom oraz kompetencjom. Temu służą prace doktorskie, taki jest zasadniczy sens i cel powstawania prac doktorskich, zaś sam doktorat powinien być postrzegany, jako przepustka do nieograniczonego świata możliwości nauki.

Pisanie doktoratu jest dla nas nie tylko wyzwaniem intelektualnym, lecz także możliwością prezentacji własnych umiejętności oraz zawodowego kunsztu. Tworzenie doktoratów jest – tak samo, jak każde inne profesjonalne działanie naukowe – rodzajem sztuki. Nasi autorzy wykazują w nim znaczną biegłość, zaś każdy doktorat tworzony przez nich potwierdza słuszność obranych przez nas kryteriów teoretycznych.

Z założenia, praca doktorska powinna cechować się pewnego rodzaju nowatorstwem treści – realizowanym przede wszystkim na płaszczyĄnie wyboru problemu badawczego, jak również realizowania empirycznej części pracy. Doktoraty powinny być pracami zaawansowanymi teoretycznie, jednakże tworzonymi pod przewodnictwem promotora: dopiero habilitacja daje możliwość ukazania pełni swych umiejętności naukowych przez habilitanta. Pisanie doktoratu, jak i sama praca doktorska, jest pierwszym krokiem na drodze samodzielności naukowej naszych Zleceniodawców.

Doktoraty, realizowane w naszej firmie, tworzone są z zapałem intelektualnego poszukiwania oraz gorliwością radości dzielenia się wiedzą. Dla nas, zawodowych autorów, zespolenie ze sobą radości z tworzenia tekstu naukowego wraz z biegłością dzielenia się wiedzą - stanowi sedno znaczenia samodzielności intelektualnej oraz nieograniczoności działań naukowych. Doktorat ma być radością dzielenia się wiedzą, doktoraty mają wykazywać merytoryczny kunszt doktoranta, praca doktorska ma być przecież udowodnieniem pewnego rodzaju zasadności nadania stopnia naukowego. Prace doktorskie tylko w takim przypadku mają swój sens, kiedy spełniają powyżej wskazane wytyczne teleologii pisania tekstu naukowego.

Filozofia pisania doktoratów przez naszą firmę pojmuje prace doktorskie w kategoriach usługi kompleksowej, dalece holistycznej: pisanie wzorcowego doktoratu jest pomocą na rzecz Zleceniodawców od momentu wyboru przez nich tematu doktoratu, aż po prezentację jego treści. Przygotowujemy zestawienia bibliograficzne, dokonujemy kwerend materiałów Ąródłowych, tworzymy części teoretyczne oraz empiryczne. Przeprowadzamy badania, opisujemy wyniki, poddajemy dane całkowitej obróbce statystycznej.

Nasza pomoc i praca na rzecz Zleceniodawców jest usługą edukacyjną o charakterze całkowitym: profesjonalny zespół autorów gwarantuje nie tylko najwyższy merytoryczny poziom doktoratu, lecz także spełnienie powyżej wskazanej filozofii radości dzielenia się wiedzą. Dla nas praca doktorska jest rodzajem sztuki, zaś pisanie doktoratu jest udowodnieniem posiadanych kompetencji i biegłości w ich praktycznym wykorzystywaniu na rzecz Zleceniodawców. Prace doktorskie, tworzone w ramach naszej firmy, zawsze są jedyne w swoim rodzaju, gruntownie ukazujące rozeznanie w opisywanych zagadnieniach, i obszernie analizujące wybrany temat. Z tego powodu, nasze wzorcowe doktoraty odznaczają się fachowością oraz głębią znaczeniową: są rozległymi opracowaniami zlecanych tematów. Opracowujemy, zbieramy materiały, dokonujemy analiz, przeprowadzamy badania, opisujemy wyniki, tworzymy prace o dowolnym charakterze.

Jesteśmy rzetelni, uczciwi i pomagamy w sposób całościowy – od wyboru tematu wzorca, po przygotowanie jego finalnej postaci. Tak pojmujemy kompetentne pisanie prac naukowych.