doktoraty.net Regulamin


§ 1


1. Podejmując współpracę z naszą firmą, Zleceniodawca automatycznie akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin ma postać ramowego nakreślenia zasad współpracy między Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą. Znacznie dokładniejsze określenie szczegółów ww. zależności cywilno – prawnej, następuje w treści Umowy oraz Załącznika specjalizującego przedmiot usługi


§ 2


Serwis tworzenia specjalistycznych prac naukowych (doktorskich habilitacyjnych, etc.) przygotowuje wzorcowe opracowania – zgodnie z ustaleniami między Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą. Rolą Zleceniodawcy jest wykorzystanie otrzymanego materiału, jako wzorcowego oraz poglądowego, przy konstruowaniu własnej dysertacji


§ 3


1. Wszystkie z usług edukacyjnych, świadczonych na rzecz Zleceniodawców, mają jedynie postać wzorca do konstruowania własnego tekstu przez Zleceniodawcę. Wszystkie z opracowań, wykorzystanych przez Zleceniobiorcę, mogą zostać wykorzystane jedynie zgodnie z postanowieniami Kodeksu Karnego – ze szczególnym uwzględnieniem art. 272 k. k. (zob. Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553), jak również przepisów prawa autorskiego oraz praw pokrewnych (zob. Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631)
2. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek sposób wykorzystania przedmiotu usługi edukacyjnej przez Zleceniodawcę. Tym samym, wyłączona jest odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu realizacji przedmiotu przez Zleceniodawcę


§ 4


Zleceniobiorca gwarantuje Zleceniodawcy całkowitą anonimowość oraz dyskrecję. Polityka prywatności, wdrożona u Zleceniobiorcy, wyklucza jakiekolwiek udostępnianie danych Zleceniobiorcy podmiotom trzecim. Dane Zleceniodawców niezbędne z procesie realizacji przedmiotu usługi (dane osobowe wraz z danymi kontaktowymi) nie są w żaden sposób archiwizowane, jak również nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu


§ 5


1. Podjęcie współpracy między Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą ma postać pisemnego określenia parametrów wykonania usługi. Wszystkie z ustaleń muszą mieć formę pisemną, zawartą albo w ramach Załącznika specjalizującego – albo w ramach innych (dwustronnych) ustaleń pisemnych
2. W każdym przypadku, realizacja usługi następuje dopiero po zaksięgowaniu zaliczki (dwuelementowej / jednoelementowej) u Zleceniobiorcy
3. Zakończeniem realizacji danej usługi jest przesłanie ostatniej części zamówionego zlecenia


§ 6


Zlecenie jest realizowane etapami. W przypadku płatności „klasycznej” („klasycznego” systemu rozliczeń) przekazanie następnych części przedmiotu usługi następuje po wcześniejszym uregulowaniu płatności przez Zleceniobiorcę. W innych przypadkach, sposób przekazywania materiałów zależy od indywidualnych ustaleń między Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą


§ 7


1. W sposób bezpłatny honoruje się trzykrotne korekty napisanego tekstu – z wyłączeniem sytuacji, w których poprawki zamiast formy adjustacyjnej przybrałyby postać tworzenia tekstu od podstaw
2. Standardowy termin zgłaszania poprawek (wyłącznie w formie pisemnej, przekazanych w klarowny i zrozumiały sposób) wynosi 30 dni, licząc od daty zakończenia realizacji danej części zlecenia. Istnieje możliwość modyfikacji tego terminu na drodze wzajemnych ustaleń między Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą
3. Poprawki mogą odnosić się tylko i wyłącznie do tych części tekstu, które zostały przygotowane przez Zleceniobiorcę. Jednocześnie, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do merytorycznej oceny zasadności zmian proponowanych przez promotora


§ 8


1. Polityka prywatności obowiązująca u Zleceniobiorcy nastawiona jest na maksymalizację dyskrecjonalnej formy kontaktów między obiema stronami usługi edukacyjnej. Zleceniobiorca nie przechowuje stworzonych prac, ani nie tworzy ich kopii
2. Zleceniobiorca nie powiela prac, zapewniając każdemu wzorcowi oryginalność treściową i znaczeniową. Każde ze zleceń jest tworzone przy pełnej możliwości dostępu Zleceniodawcy do przygotowywanego tekstu: Klient ma możność wglądu w tekst na każdym etapie jego tworzenia


§ 9


1. Zleceniodawca uznał za standardowo realizowane w toku tworzenia wzorcowych opracowań naukowych następujące formatowanie tekstu: czcionka Times New Roman o wartości 12 punktów, Interlinia wielkości 1,5 wiersza oraz 2,5 centymetrowy margines z każdej ze stron (góra, dół, lewa, prawa). Ewentualna zmiana formatowania może być dokonana jedynie na wyraĄne wskazanie Zleceniodawcy i na jego odpowiedzialność. Zmiana formatowania musi być zgłoszona przed przystąpieniem Zleceniobiorcy do realizacji przedmiotu usługi. Zmiana zgłoszona po rozpoczęciu realizacji nie musi być uznana przez Zleceniobiorcę, lub – w uzasadnionych przypadkach - może być odpłatna
2. Zleceniodawca uznał za standardowo realizowane w toku tworzenia wzorcowych opracowań naukowych następujący sposób realizacji przypisów bibliograficznych: /bez kursywy/ inicjał imienia [kropka] nazwisko [przecinek] tytuł [średnik] miejsce wydania [przecinek] rok wydania [przecinek] ewentualnie tom / paginacja. W przypadku dzieł mających większą ilość autorów, inicjały imion i następnie nazwiska oddziela się przecinkami – dalej zaś, zgodnie z powyżej wskazanym wzorcem. W odniesieniu do publikacji, które stanowią część innej całości, stosuje się zapis: /bez kursywy/ inicjał imienia [kropka] nazwisko [przecinek] tytuł [średnik] w [dwukropek] nazwa periodyku [przecinek] rok wydania / tom / ewentualnie strony [oddzielane przecinkami]. Inny system formatowania bibliografii jest możliwym do zastosowania (np.: Chicago, Harvard, etc.), niemniej musi to być jasno wskazane przez Zleceniodawcę przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu usługi. W przeciwnym razie, Zleceniobiorca może odmówić wprowadzenia zmian w bibliografii, albo naliczyć odpłatność. W każdym przypadku, bibliografia rozliczana jest tak samo, jak każda strona zamówionej usługi
3. Standardowo, przedmioty usług edukacyjnych są formowane zgodnie z rodzajami formatowań MS Office, wersje od 2003 / 2007 / 2010 roku (.doc / .docx, .xls / .xlsx, .ppt / .pptx, PDF). Formatowanie w innych edytorach tekstu wymaga wcześniejszego uprzedzenia przez Zleceniodawcę, przed przystąpieniem do realizacji usługi. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy uznania zmiany formatowania, lub – w uzasadnionych przypadkach - do odpłatności za tego typu usługę


§ 10


1. W przypadku każdego zlecenia, między Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą podpisywana jest Umowa – na wykonanie określonej usługi edukacyjnej polegającej na przygotowaniu wzorcowego opracowania specjalistycznej pracy naukowej
2. Szczegóły realizacji określonej usługi edukacyjnej są każdorazowo zapisywane w Załączniku specjalizującym parametry przedmiotowej usługi
3. Wszystkie ustalenia odnoszące się do charakteru, zakresu, typologii oraz wszystkich innych szczegółów zlecenia – muszą być prowadzone wyłącznie w formie pisemnej
4. Wszelakie zmiany charakteru oraz warunków zlecenia, muszą być wprowadzane na zasadzie aneksu do Załącznika specjalizującego


§ 11


1. Zleceniobiorca może przeprowadzić weryfikację przygotowanego tekstu poprzez system antyplagiatowy. Koszt weryfikacji ponosi Zleceniodawca
2. Zleceniodawca musi otrzymać ustalone wynagrodzenie za przygotowany tekst bez względu na to, Zleceniodawca faktycznie wykorzysta go do swych celów. Zleceniodawca otrzymuje wynagrodzenie za każdy element przygotowany w trakcie realizacji usługi edukacyjnej – na każdym etapie jej tworzenia. Zleceniodawca nie zwraca zaliczkowanych kwot
3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo jednostronnego zerwania Umowy oraz dochodzenia swych należności w przypadku, w którym klient nie chciałby odebrać napisanego tekstu. Płatności podlegają wszystkie teksty, tworzone na jakimkolwiek etapie realizacji zlecenia, które zostały przygotowane na rzecz Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę


§ 12


1. Przedmiot usługi edukacyjnej może być dostarczony do Zleceniodawcy na trzy sposoby: po pierwsze, za pośrednictwem poczty elektronicznej (opcja bezpłatna), po drugie z wykorzystaniem tradycyjnej poczty (w zależności od wyboru rodzaju przesyłki, jest to koszt przesyłki + kwota manipulacyjna), po trzecie z wykorzystaniem szybkich przesyłek krajowych (koszt przesyłki + opłata manipulacyjna)
2. Zleceniodawca pokrywa wszelkie koszty przygotowywania oraz przesyłania materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu usługi


§ 13


Przypominamy, że wszystkie z tworzonych przez nas opracowań naukowych (prac doktorskich, jak również wszelkich innych tekstów) maja charakter wyłącznie wzorcowy: Zleceniodawcy są zobligowani do traktowania ich tylko w kategorii schematu, na którego podstawie będą w stanie przygotować własne dysertacje. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystywania otrzymanych materiałów przez Zleceniodawcę, albo osoby trzecie.